Nakoia Kaain Tarawa Teinainno ma Betio.

 Ea katanoata ikai te Botaki n Mwakuri ibukin Enwaeromenta,Aaba ao Karikirakean te Ununiki  nakoia te Botannaomata ake a kakabonganai taabo n kamangang n aron Tobwaan te Rikirake Park, Bwairiki Side Park, Nanikaai Park, KV20 4R Amusement Park, Ambo Steward Park ao Tobwaan te Tongo Park. Ba ni moa man te bong aio ae 19 iai bongin Tianuare 2022 ao a in moa taabo kamangang aikai ibukin kauarerekean te ikoikotaki irouia te Botannaomata. Ao te bubuti nakoia Utu,Kambwana,Kurubu n Aro ao ai koraki ake a teimatoa n maeka ke ni camp n taabo n Kamangang aikai ba a na okiri moa Mwengaia ibukin Kamwawaan moa taabo aikai. Tia bubuti iran nanon Kaetieti aikai ibukin kauarerekean Butinakon te aoraki ae te Covid 19 ibukin Boutokaan Maurira ni kabane. E na manga bon katanoataaki te tai are ana manga uki iai taabo n Kamangang aikai n angaraoina ma taarakin te kanganga iaon te aoraki aio.

Ibukin rongorongona e bwanin ao reitaki ma Aobitin Tararuan te Otabwanin n te Nambwa n Tareboon ae 7522800.

Kam bati n rabwa ao ara Bau ma ngkami te Mauri,Teraoi ao te Tabomoa

Mairoun,

OIC MELAD