The visit on the Community-Based Fisheries Management Plans in Abemama.

On Friday, the 15th of November 2019, 2 Officers from Coastal Fisheries Division left for Abemama island to revisit former communities who had been working on their Community Based Fisheries Management Plans (CBFMPs) and to assess the status of the implementation of the other already completed CBFMPs. 

In this trip 5 villages visited by the team such as Tabiang, Reina, Baretoa, Tebwanga Maiaki and Abatiku.  Villages that need the finalisation of the their CBFMPs are Tabiang, Baretoa and Tebwanga Maiaki while Reina and Abatiku already had their plan in place hence the team is to assess the status of the implementation. The team also had the opportunity to seek information regarding the training that will enhance their capacity on tourism development.

This visit gave these villages encouragement in reviewing their management plans thoroughly thus empowered them to start enforcing it within their villages for example Reina.  

Mr Avia Teruruai the councillor from Abatiku thanked the LDCF-I project for funding this initiative as it will give them the ownership to look after their marine resources for the generation to come. that will support food securing as from the protection of sea food-based resources they will continue to have their daily subsistence. They were ready to do the implementation and compliance of the management plans once it was confirmed by the whole village.

All the villages visited were all glad to support this program as their food security will be enhanced during times of bad weather as a result of climate change. “We need to protect our MPA so we can have more ark shells and fish species in our lagoon “ Mr Erimite Eria A chairperson from Baretoa.

According to the report, about 116 participants attended the consultations which 62% are women and 38% are men.

The trip is supported by LDCF-I project and funded by the GEF through the UNDP and managed by the Environment and Conservation Division under the MELAD.

Katabwaninan te Kainibaire iaon marin taari ibukin kateimatoan te reita ni maiu i Abemama.

N te Kanimabong ae 15 iai bongin Nobembwa ao, a tia 2 ana aobitia te Botaki n Akawa are i Tanaea, ni manga kawara riki te abamwakoro ae Abemama ibukin mwakurian kainibaire ibukin tararuan te mari mai taari.  

Rabwatan ana Komete Nei Tengarengare mai Reina, Abemama
Kian Tebwanga Maiaki, Abemama, n tain te kaongora

N te mwananga aio, iai kaawa ake a mwakuriaki katabwaninan aia kainibaire ao iai kaawa ake a noraki mwin tian aia kainibaire bwa e uara kamatoakina. Tiaki ti ngaia ma a ongoraeaki naba kainanoia iaon te angareirei ni kaineti ma te kakairua.

5 moa kaawa ake a reke kawaraia n te tai aio bwa Tabiang, Reina, Baretoa, Tebwanga Maiaki ao ai Abatiku. E korakora te unga n nano irouia kaain kaawa aikai ngaia are e noraki bwa e a tia n tei aia komete ibukin kamatoan aia kai ni baire kaain Reina ao Abatiku. A bon tabeka naba aia iango kaain Tebwanga Maiaki bwa ana katea aia komete ibukin naba tararuan marin taari n aia kaawa.

E bon tabeka ana kakaitau Avia Teruruai te Kauntira mai Abatiku nakon te Karikirake ae te LDCF-I are ngaia ae mwanena te waaki aio iaon tararuan marin abaia ao n angania te onimakinaki bwa ana bon buokia n tara marin abaia ibukin maiua ma natia ao tibuia nakon ai taai aika a na roko. E bon taekinna naba bwa a tauraoi ngkai n kamatoa aia kainibaire ngkana e tia ni kabwataki man te kaawa ae bwanin.

E korakora nanoia kaawa aikai n kan kawakina marin aia tabo mai i taari, n te aro bwa e na teimatoa n reke kanaia ni katoa bong, ao ni kaitarai kanganga man bibitakin kanoan bong. E noraki n ana tabeka temanna te tia babaire ae Erimite Eria mai Baretoa “Ti tangiria n katea ara ookai n Nei Tebun ao Mweau ieta ao inano ibukin kaokan mwaitin te bun ao maari ni iika n aekaia nako n taabo aikai”.

E oti n te ribooti bwa mwaitiia ake a roko n ira te maroro aio e nakon ae 116 mwaitia ao 62 te kabubua ma iai bon aine ao 38 te katebubua mai iai bon mwane.

E boutokaki te mwananga aio man te karikirake ae te Tania ni maiu are mwanenaki man te GEF rinanon te UNDP ao n barongaki mwakuriana n te MELAD n mwangana are Aobitin Enwaromenta.

Te Kauntira mai Abatiku, Abemama ngke e anga ana taeka n kakaitau nakon te Karikirake ae LCDF
Kain te Kawa ae Tabiang Abemama ake a reke rokoia n ira te maroro
Kurubu n mwane mai Baretoka, ngke a kaoti aia kanganga n irekereke ma marin taari mai inanoaa

Ibukin bwanin rongorongona reitaki ma;

Toaiti Vanguna (Ms)

Community Based Management Project Assistant – CBFM Project

Coastal Fisheries Division, MFMRD,

toaitiv@fisheries.gov.ki  &

Bweneata Kaoti Inatoa (Mrs)

Project Advocacy Officer – PAO; Project Management Unit – LDCF-1

Environment and Conservation Division, MELAD, 75228211,75228000,

bweneatak@environment.gov.ki