Resilient Islands, Resilient Communities project – Upcoming Inception workshop on Butaritari Island

Kawaran Butaritari iaan te karikirake ae te Resilient Islands, Resilient Communities – Ridge to Reef

E a waaki ngkai ana kakatauraoi ma ana baronga ana tiim te botaki n mwakuri ae te MELAD rinanon te karikirake ae Te ‘Resilient Islands, Resilient Communities’ – Ridge to Reef (R2R STAR) imwain kawaran te abamakoro ae Butaritari are e na moa man 31 n Tuurai n karokoa 2 bongin Aokati 2020. E kaainaki te tiim aio irouia Aobitia man ana tabo n mwakuri te tautaeka aika te Local Government man te MIA, Coastal Fisheries Division man te MFMRD, ao ai man te MELAD n mwaangana ae te Lands, Agriculture ao te ECD ake a boutoka mwakurian te karikirake aio.

Kawaran Butaritari n te tai aio e na kairaki iroun te Tia Koroboki man te MELAD n reitaki ma te Director man te ECD ke Aobitin Tararuan te Otabwanin. Te maroro n kaineti ma kanoan te karikirake e na kairaki man ana itera te Project Management Unit (PMU) are ngaia ae e baronga kanoan te karikirake aei ibukiia abamakoro ake a taketenaki n te tai aio.

Oin kawaran te abamakoro iroun te tiim, e boboto iaon karaoan te moan maroro ma te kauntira n Butaritari ke te Inception Workshop n kaineti ma kataabangakan waaki ake a na mwakuriaki bwa kanoan te karikirake aio n reitaki ma kanoana ake a na mwakuriaki n te abamakoro ae Butaritari. Aio bon te kauoua n abamakoro n kawaraki iaan te karikirake aio n aron naba are e a tia n kawaraki iai te abamakoro ae North Tarawa inanon Beberuare n te ririki aei.

“Resilient Island, Resilient Communities” bon teuana te karikirake are e boutokaia aban nako te Betebeke n ikotaki ma Kiribati iaon kakorakoraan ana konabwai te aba n reitaki ma kaain te aba n kaitarai kanganga ma taian bitaki nakon te otabwanin rinanon barongaan, kawakinan ao tararuan kaubwain te otabwanin n moa ma iaon te aba nako taari ke aon te rakai – Ridge to Reef.

Ana katauraoi te tiim ibukin kawaran Butaritari e teimatoa ngkai n waaki ao n kataubobongaaki kanoana man ana itera te karikirake aio man te MELAD. Iai te kantaninga bwa kioina ngkai aio te moan tai n kawaraki te abamakoro ae Butaritari ao e na bon karaoaki te maroro ma kauntira man kaawa aika a kakaokoro ke te Full Concil Meeting are e na moanbwaiaki iroun te tiim, n taorimwiiaki ma kanoan waan te tiim ake e na waakin inanon tikuna n te abamakoro inanon teniua te bong. Kanoan te maroro ma kauntira e na boboto i aon rongorongon te karikirake ae te R2R ao n reitaki naba ma maroroakinan mwakuri ake a na waakinaki man aia itera te Botaki n Ununiki, Te Botaki n Akawa ao Aobitin Tararuan te Otabwanin ake ngaiia taan boutoka mwakurian te karikirake aio n abamakoro ake a tia n taketenaki.

Irarikin aaba aika North Tarawa ma Butaritari ao te kantaninga bwa e na manga iai kawaran te abamakoro ae Tabiteuea Meang are e katautauaki naba inanon te ririki aei. Abamakoron Kiribati aika teniua aikai n ikotaki ma Kiritimati bon ngaai ake a taketenaki moa n te tai aei n te karikirake ae te R2R.

E mwanenaki ao n boutokaaki te karikirake ae te Resilient Island, Resilient Communities – R2R man te rabwata n mwane n te aonnaba ae te Global Environment Facility (GEF) ao n boutokaaki man te Food & Agricultural Organization ke FAO.  E na waaki te karikirake aei inanon nimaua (5) te ririki imwiin tiainaakin te boraraoi n Maati 2018 imarenan te tautaeka n Kiribati ao FAO man te United Nation ike e moanaki mwakuriana n Eberi 2019.