Littering Enforcement Taskforce Training
 
E waaki ngkai te Botaki n Mwakuri Ibukin Enwaeromenta,Aaba ao Karikirakean te Ununiki n iterana are Aobitin Tararuan te Otabwanin n karaoa a na Angareirei nakoia Local Securities man te Botaki n Aro n Katorika ike e a kaainaki irouia teningaun ma temanna(31) Local Securities man Parish aika kakaokoro ma I aon Tarawa Teinainano ma Betio.Te angareirei aio bon teuana ma ibuakon a na waaki n ikarekebai Aobitin Tararuan te Otabwanin ma te Aro n Katorika ibukin karababan te Tararua ao Kateimatoan te Itiaki ao te Marurung nakoia te Botannaomata. Aio bon te kauoua n tai n karaoaki irarikin are e a tia n mwakuria te Aobiti aio ma Local Securities mai Betio. E karaoaki te Angareirei aio n te bong ae te Moanibong, 29 Nobembwa 2021, n te MSC mwaneaba I Teaoraereke ao reitinako kanoana ni karokoa te Katenibong 09 December 2021.
E karaoaki te angareirei aio I nanon te maan ae teuana te wiiki ike a reiakinaki iai securities ake a mena n a na kammakuri ao a na tararua te Diocese of Tarawa ao Nauru n kona ni kamatoa tuan te kamangeange iaan tuan te Otabwanin n a na compound nako te Katorika ao bon I aon Tarawa te inainano ni kabuta. Te angareirei aio e reiakinia securities aikai aroia ni karaoa kamatoan te Tua I aon te kamangeage ike a na konaa n katuaa n kabonganan te bebwa n katua ke te infringement notice. Aio are a na waaki inanona securities aikai ao n raonaki irouia Environment inspectors’ man te MELAD nakon a na tabo te botannaomata n mwakoron TUC aika kakaokoro ao ni karaoi aia mwakuri n tutuo ao n katuua nakoia te koraki ake a kuneaki n karenako maange n aki akaaka. Te kantaninga ba n banen aia kataneiai aio ao a nang kona securities aikai iaan ana tararua te Diocese of Tarawa ao Nauru n riki ke n kinaaki ba Bureitimanin te Otabwanin (Environment inspectors) ibukin buakanakin te kamangeange ao n anganaki mwaakaia iaan Tuan te Otabwanin ike a nang waaki iai n kamatoa tuan te kamangeange ao n konaa n anga bebwa n katuaa nakoia te koraki ake a kuneaki n karenako maange n aki akaaka n a na tabo te botannaomata.
Iai te kataratara ae e abwabwaki ba n anganakia te mwaaka aio securities aikai ao a nang bon kona n waaki ao n karaoa aia mwakuri I bon irouia I aon kamatoa ao katenaan wiin Tuan te Otabwanin ike a nang karababa riki iai te mwakuri n tararua iaon kamanoan ao kauarerekean waaki n karenako maange ao kamangeange n a na tabo te botannaomata. Iai naba te kantaninga ba a nang konaa naba local securities aika n bon Tararua naba aron te itiaki ao te Tamaroa n aia parish aika kakaokoro riki I nanon taai n bobotaki ao ai waaki n karikirake I nanon te aro. N karaoan ao mwakurian aikai ao e na kona n uarokoa riki Kiribati nakon te mwaneka ae Tamaroa ibukin te Itiaki ao te Marurung ibukia a na botannaomata ae bwanin.