Blog

Katanoata

KATANOATA

E kukurei n katanoata te MELAD n mwangana ae Aobitin Tararuan te Otabwanin iaan ana karikirake ae te Solid Waste Management Phase II bwa iai ana mwawa ibukiia uoman taan mwakuri aika a kainanoaki ibukin kamwakuran te mitin n korokoro ibukin maange aika a mka. Oin taben te tia mwakuri bwa ena ibuobuoki n te tabo n maange are I Nanikaai n kamwakura te mitin aei ao ni korokoroi maange ake a mka.

Bwai aika a kainanoaki ke aika a riai n reke iroum

  1. Ko na riai n tia n mwakuri ma te mitin n kamantinti ibukin maange ake a mka inanon te maan ae onoua te namakaina;
  2. Ko riai n tia n ira te reirei iaon kabonganan taian mitin n mwakuri; n aron te mitin n kamantintan maange ao a mwaiti riki.
  3. E na riai n iai am Bongi ni bung;
  4. E na iai am Beeba n kakoaua man am tabo n mwakuri ke taabo ake ko a tia n karaoa iai am reirei;
  5. Am ririki ni maiu e na riai n bwaka I marenan 25-35; ao
  6. E na iai am atatai iaon warebwaian maange (Waste Audit).

Ibukin bwaninin rongorongona, kam kona n reitaki nakon te nambwa ae 75228000 n aoan te mwakuri.

E na manga bon reitaki te Aobiti nakoimi ngkami koraki ake kam a kariaiakaki bwa kam na ira te ukeuke ke te interview ibukin te Mwakuri aio.

E na toki butimwaean booma n te Moanibong 23n Aukati 2021 n te aoa 4pm

Kam rabwa mai iroun Te Tia Koroboki man MELAD.